Kennismaken met het gedachtegoed van Augustinus

Presentatie van de leesmap op de FAN-bijeenkomst 17 september 2021

De leesmap ‘Kennismaken met het gedachtegoed van Augustinus’ is een uitgave van de Familia Augustiniana Nederland ten behoeve van haar aspirant-leden en leden van de FAN, om hen kennis te laten maken met Augustinus, de Augustijnse spiritualiteit en het ontstaan van de Orde van Augustijnen en zijn lekenbeweging. De map omvat drie delen die op verschillende niveaus informatie geven over de genoemde onderwerpen.


Deel I is gericht op de kennismaking met Augustinus, de augustijnse spiritualiteit en de Orde der Augustijnen. Deel II is een verdieping van deel I en deel III omvat het naslagwerk.

Ontwikkeling

Er is een werkgroep geformeerd die teksten voor de map heeft geselecteerd. Vervolgens is de map voorgelegd aan een meeleesgroep die zinvolle suggesties heeft gegeven. Deze zijn verwerkt door de werkgroep en het geheel heeft tot de huidige leesmap geleid.

Actualisering

Jaarlijks zal in overleg met het bestuur bekeken worden of er documenten bijgevoegd, dan wel vervangen moeten worden.

Ter beschikking stelling aan de groepen

Alle groepen ontvingen op 17 september 2021 één leesmap Kennismaken met Augustinus, die als inkijkexemplaar binnen de groep kan rouleren. Het bestuurslid (of de contactpersoon als de desbetreffende familiagroep geen vertegenwoordiger heeft in het bestuur) ontvangt de leesmap en maakt afspraken binnen zijn of haar groep.

Aan aspirant-leden

Aspirant-leden ontvangen deel I van de leesmap ter oriëntatie op Augustinus en de Augustijnse spiritualiteit. Hij/zij ontvangt dit deel van het bestuurslid/contactpersoon die afspraken maakt over de uitleen van deel I van de leesmap.

Aan gewone leden

Na inzage kunnen leden de leesmap zelf kopen tegen kostprijs (de prijs volgt nog). Het kopen van de leesmap verloopt ook via het bestuurslid/de contactpersoon. Betaling gaat via de bankrekening van de Familia Augustiniana Nederland.