Contact

Samenstelling Bestuur FAN

Voorzitter: Annemieke Pacilly
Secretaris: Ingrid van Neer-Bruggink
Penningmeester: Marga Bakker
Leden: Hans Simis, Pieter Renkens, Gerard van Hoof o.s.a.

Secretariaat Vereniging Familia Augustiniana Nederland
Elbeplantsoen 41
5704 KX Helmond
info@familiaaugustiniana.nl

ING Bank
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66
Ten name van: Vereniging FAN

KvK 30221562

Bestuur OSA Nederland

Provincialaat Orde der Augustijnen Nederland
Tav. Secretariaat
Gagelboschplein 5
5654 KN Eindhoven
040 – 243 16 46
provincialaat@augustijnen.nl
www.augustijnen.nl

Redactie Open Vensters

Bettineke van der Werf
Antoinette Reijnders