Vrienden van de Familia Augustiniana Nederland

Vrienden
De Familia Augustiniana Nederland, kent naast (aspirant-)leden ook vrienden.

 1. Vrienden zijn zij die belangstelling hebben voor het gedachtegoed van Augustinus en zich betrokken voelen bij de vereniging Familia Augustiniana Nederland.
  Zij zijn niet verplicht om aangesloten te zijn bij een op augustijnse spiritualiteit gerichte familiagroep.
 2. Vrienden
  – worden uitgenodigd deel te nemen aan de landelijke ontmoetingsdagen   (zonder extra entreegeld te betalen);
  – ontvangen drie keer per jaar ‘Open Vensters’.
  – mogen de algemene ledenvergadering bijwonen, hebben spreekrecht, maar géén stemrecht.
 3. Vrienden worden door het bestuur op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de vereniging.
 4. Het vriend-zijn van de vereniging is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 5. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en vrienden kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende kalenderjaar voor het geheel blijft verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslis.t
  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 6. Vrienden betalen jaarlijks contributie.

Contributies

 1. Ieder lid, aspirant-lid en vriend betalen jaarlijks een bedrag voor contributie.
  De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
  (Aspirant)leden en vrienden betalen verschillende contributiebedragen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

November 2023

Inschrijfformulier