Open Vensters

Op de website vindt u de digitale afleveringen van Open Vensters.

Open Vensters is de rondzendbrief van de Familia Augustiniana Nederland. De brief verschijnt vier keer per jaar met hoofdzakelijk kleine nieuwsberichten voor en vanuit de Familiagroepen. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten van de groepen, mededelingen van het Bestuur, fotoverslagen van de Ontmoetingdagen.

Open Vensters wil aanvullend aanwezig zijn naast twee andere Nederlandstalige tijdschriften in de Orde der Augustijnen. Dit zijn het Nederlandse blad Augustijns Forum en het internationale tijdschrift OSA-INTeractief.

Redactie Open Vensters:
Bettineke van der Werf (e-mail)

Ook niet-leden van de FAN kunnen zich abonneren.
Een abonnement kost dan € 10,- per jaar,
over te maken op Postbank 310 8 366
IBAN: NL28 INGB 0003 1083 66

ten name van Ver. Familia Augustiniana Nederland,
onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats.