Overzicht afgelopen ontmoetingsdagen

Overzicht

Datum Thema en sprekers
17 september 2021 Boskapel Nijmegen Lezing Genezing in een badhuis: Augustinus over Johannes 5,1-18 door Hans van Reisen. Presentatie van de kennismakingsmap.
26 oktober 2019 Lindenholt Nijmegen Zrs. Augustinessen
30 maart 2019 Lindenholt Nijmegen Aan de hand van preek 211, vertelde Joost van Neer over het analyse-, interpretatie- en vertaalproces van preken van Augustinus.
29 oktober 2018 Lindenholt Nijmegen Gastspreker Gerben Zweers
14 april 2018 Lindenholt Nijmegen Gastspreker, exegeet dr. Joop Smit OSA, heeft in de loop der jaren al vele bijbelverhalen en personen belicht. De titel van zijn lezing op deze FAN-dag is: Paulus, een omstreden figuur.
23 sept 2017 Berne Heeswijk-Dinther God is je naaste is het thema van deze speciale ontmoetingsdag. De FAN viert haar 10-jarig jubileum in de Abdij van Berne. ‘s Morgens een lezing door Gabriël Quicke, Brug van Barmhartigheid. ‘s Middags gaf de abt van de Abdij, Denis Hendrickx, een voordracht Religieus leven en de toekomst. 
11 maart 2017 Lindenholt Nijmegen Gastspreker was Lode Caes, die een echte bruggenbouwer is in de fusies tussen parochies in de nieuwe St. Augustinus-federatie in Zonnebeke. (zie OV 66, pag. 13-14)
22 oktober 2016 Eindhoven De dag was rijk aan inhoud mede door de inspirerende presentatie die Joseph Farell als gastspreker gaf. Hij is vicaris generaal van de OSA voor Noord Amerika. De tekst van de lezing kunt u nalezen in het boekje Inspired retreat.
16 april 2016 St Stefanusklooster Gent De leden van de FAN, van de Augustijnse Fraterniteit Utrecht en van de Federatie Sint-Augustinus Zonnebeke bezochten het oudste Augustijnenklooster van Noord-West-Europa: het Sint-Stefanusklooster (1296) (zie OV 63 pag. 11-15). In zijn lezing Gods goede schepping hield vicaris Lode Aerts van het bisdom Gent een gloedvol pleidooi voor een positieve interpretatie van Augustinus’ visie op de schepping.
27 februari 2016 Lindenholt Nijmegen Presentatie van Ingrid van Neer-Bruggink Het Oude Testament verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus. 
10 okt 2015 Amsterdam Brian Hefferman vertelt over zijn boek Een kleine orde met allure. ‘s Middags een uitvoering van Suzanne Veerman Sept Improvisations op. 150, Allegretto nr. 4 Allegro giocoso nr. 7, van de componist Camille Saint-Saën (1835-1921).
28 februari 2015 Eindhoven Nico Beumer OSA vertelde over het ontstaan van zijn, in eerste instantie, Spaanse boek Altijd onrustig over de augustijnse spiritualiteit.
13 dec 2014 Lindenholt Nijmegen Prof. Joseph Kelley was de spreker op deze FAN-dag. Het thema was Gemeenschap en Hoop: hoop laat je verlangen naar iets moois, hoop wil je delen, hoop vormt ons en laat on in actie komen. ‘s Middags volgde informatie over de leken augustijnen in Engelstalige wereld: USA, VK en Australië.
12 juli 2014 Nijmegen Familia-barbeceu in de tuin van familie van der Werf. (OV 56 een foto-impressie pag. 10-13)
22 februari 2014 Eindhoven Centraal binnen deze FAN bijeenkomst stond de nota die voor het Kapittel geschreven zou gaan worden. Voordat deze definitief zou worden konden er nog aanvullingen, verklaringen en opmerkingen geplaatst worden.
9 nov 2013 Lindenholt Nijmegen Prof. Jozef Wissink reflecteerde op de relatie tussen de religieuze orden en de lekenorden die ontstaan zijn rondom de religieuze orden. De eerste aanzet wordt gevormd van onze visie voor de nota die gepresenteerd zal worden op het kapittel NL-OSA in april 2014. Vanuit deze eerste notities zal elke groep voor het eind van dit jaar haar bijdrage voor de kapittelnota inleveren.
9 maart 2013 Eindhoven In zijn proefschrift Exercitatio mentis analyseert dr. Martin Claes hoe Augustinus als docent zijn studenten tot verwondering, bezinning en verinnerlijking brengt en op basis daarvan tot verkondiging. (OV 50, pag. 18 -21)
3 maart 2012 Boskapel Nijmegen Mw. Elisabeth van Ketwich Verschuur vertelt over haar eigen spirituele zoektocht en de spiritualiteit van Grand Champs. Aankondiging derde internationale lekencongres in Rome van 11 tot 17 juli 2012.
5 nov 2011 Eindhoven  Dr. Anthony Dupont van de KU Leuven hield een lezing over Terugkeren en opstijgen naar het hart, naar de innerlijke wezenskern van de mens.
26 maart 2011 Augustinuskerk, Amsterdam De (neo-)platoonse wortels van St. Augustinus door Desiré de Rooij. In de middag een concert door organiste Susanna Veerman op het monumentale Cavaillé-Coll orgel uit 1881.
13 nov 2010 Lindenholt Nijmegen (geboortedag van Augustinus) 9/11 (nine eleven), waar zijn we nu? Een lezing door Rein Vaanhold, prior van de Kruisheren in Uden, over de impact van crisissituaties op het geloofsleven.
In de middag een powerpointpresentatie over de augustijnse heiligen: 13 november: verjaardag van Sint Augustinus en gedenkdag heiligen van de OSA door Ingrid van Neer-Bruggink. (zie OV nr 43 juni 2011 p. 13-16)
20 maart 2010 Eindhoven Augustinus, bisschop van het volk, een predikant die de harten raakt. Een lezing en kleine workshop van Anke Tigchelaar aan de hand van tekstfragmenten uit sermones 53,13; 56,3; 68 (zie OV nr 39, juni 2010, p. 16-21)
31 okt 2009 Werkhoven Hemels en aards vaderschap in Augustinus’ geschriften. Een lezing door de augustijn Bernard Bruning OSA , voorzitter Augustijns Historisch Instituut Leuven. In de middag een powerpointpresentatie over het leven van de augustines Clara van Montefalco (1268-1308) door Ingrid van Neer-Bruggink. (zie OV nr 37, dec. 2009, p. 18-19)
21 maart 2009 Boskapel Nijmegen In het kader van de uitwisseling tussen lekenorganisaties waren als gastsprekers aanwezig Gerard van Etten en Jan van Hooydonk, leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. (zie OV nr 35, juni 2009, p. 15-16)
1 nov 2008 Lindenholt Nijmegen Coby Voskuilen, participante van de Norbertijnen van de Abdij Berne bij Heeswijk spreekt over het ontstaan van de Participanten als groep, hun activiteiten en hun plaats en betekenis binnen de Orde van de Norbertijnen. In het middaggedeelte gaf Ingrid van Neer-Bruggink een diapresentatie over het leven en de historische betekenis van Nicolaas van Tolentino  OSA (1247-1305).
19 april 2008 Mariënhage Eindhoven Zuster Yvonne Peyresaubes vertelt over de werkzaamheden van de Augustinessen in een achterstandswijk in Utrecht en de respectvolle omgang van de zusters met hun wijkgenoten. ’s Middags o.a. aandacht voor het oprichten van een augustijnse NGO (Non-Gouvermentele Organisatie) en voor het geven van info over de FAN op de bijeenkomst in Messelhausen (Duitsland). (foto’s volgen)
15 dec 2007 Boskapel Nijmegen Spiritualiteit in concrete vorm door Wim Sleddens, OSA. Het jaarthema voor 2008/2009 wordt geopend door Wim Sleddens OSA. Richtinggevende tekstfragmenten uit Augustinus’ Belijdenissen maken duidelijk waarom concrete spiritualiteit noodzakelijk is voor gevers en ontvangers en wat dit allemaal kan inhouden.
12 mei 2007 Augustinus Utrecht Liefde wil gezien worden door Martijn Schrama, OSA. Met stadswandeling door historisch, “Augustijns” Utrecht door Bob Bodaar OSA. Voor publicatie van de lezing zie Open Vensters, bijlage bij nr 27, juni 2007.
18 nov 2006 Boskapel Nijmegen De ideale geloofsgemeenschap en de FAN door Joop Smit OSA. De lezing is grotendeels gebaseerd op zijn artikel “Marcus 8:27-10:52: Confronterend” in: De bijbel spiritueel, onder redactie van Frans Maas e.a.
8 apr 2006 Samaya Werkhoven Leven in Augustijnse geest. Marion Loermans, augustines van St. Monica in Utrecht, over haar keuze voor augustijns religieus leven. Tevens een Concert Spirituelle met werken van Hendrik Andriessen, uitgevoerd door Gert Oost (orgel) en Leenke de Leege (zang).
12 nov 2005 St-Stefanuskl. Gent Rondleiding door het historische kloostercomplex, bibliotheek en tuin door Werner Grootaers. Zie ook: De bibliotheek van het Augustijnenklooster Sint-Stefanus te Gent, door Werner Grootaers (1996).
5 mrt 2005 Mariënhage Eindhoven Inleiding door mgr Bluyssen over zijn boek Waar liefde vraagt, luistert God: Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus Valkhofpers, 2004. Tevens een kunsthistorische bespreking van de frescocyclus van Bennozo Gozzoli over het leven van Augustinus door drs. Ger Jacobs.
2 okt 2004 Boskapel Nijmegen Augustinus en de filosofie door drs. Kees Diekstra. Zie ook zijn bijdragen in het tijdschrift Augustijns Forum, 2004 nrs 1,2,3
13 mrt 2004 Mariënhage Eindhoven “Zij waren één van hart en één van ziel”. Hand. 4,32 in het licht van het Lucas-evangelie, door Joop Smit OSA
24 mrt 2003 Mariënhage Eindhoven Tijdens deze bijeenkomst is het besluit genomen tot oprichting van een bestuur van de Familia Augustiniana Nederland. Het bestuur van de FAN bestaat uit vertegenwoordigers van zes instanties: Groep Eindhoven, Lindenholt, Boskapel, Werkhoven, Utrecht en OSA Nederland
2 mrt 2002 Mariënhage Eindhoven Er werden die dag twee thema’s besproken: Hoe willen we ons presenteren aan het kapittel? en De structuur van de familia in samenhang met de Orde.
11 en 12 febr. 2000 Mariënhage Eindhoven In 1995 vierde de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen haar honderdjarig bestaan. In dit jubileumjaar werd er hardop nagedacht over de toekomst van de Provincie: hoe kan de Augustijnse spiritualiteit voortleven en verspreid worden buiten de kloosterorde? Vanuit de Provincie werd toen een begin gemaakt met verbreding in de vorm van een “Familia Augustiniana”.
De eerste bijeenkomst vond plaats in het klooster Mariënhage in Eindhoven. Op 11 februari 2000 werd er een lezing gehouden door Martijn Schrama: “De aantrekkingskracht van Augustinus door de eeuwen heen”. Ook werden er drie thema’s besproken: Integratie, uitdaging en inzet. Deze thema’s werden in drie gespreksrondes gehouden en op 12 februari 2000 werd er een presentatie gehouden over de resultaten van deze rondes.