Over de FAN

De Vereniging Familia Augustiniana Nederland (F.A.N.) kenmerkt zich door plaatselijke Familiagemeenschappen. De leden zijn mannen en vrouwen die regelmatig samenkomen om elkaar in een geest van vriendschap te ontmoeten, om tijd te nemen voor bezinning aan de hand van wat Augustinus gezegd en geschreven heeft en voor gezamenlijk gebed.

Uitgaande van hun eigen levenssituatie stellen de leden zich ten doel om, verbonden met de Orde der Augustijnen, in oecumenische geest hun leven te richten naar de weg die Jezus Christus wijst.

Doel

Het doel van deze vereniging is het ondersteunen van gemeenschappen waarvan de leden zich laten leiden door de volgende spiritualiteit:

ons leven vorm geven,
één van hart en één van ziel,
op de weg die Jezus Christus wijst;
in de geest van Augustinus
samen met allen
die zich op dezelfde wijze aangesproken weten.

Realisatie

We willen dit doel, deze kerngedachte realiseren door:

  • het ondersteunen van gemeenschappelijke bezinning zoals het organiseren van landelijke ontmoetingen;
  • het bevorderen van onderlinge communicatie en het verzorgen van publiciteit;
  • het aanbieden van vorming en studie;
  • het organiseren van activiteiten op het gebied van vriendschap, vrede, gerechtigheid en eerbied voor Gods schepping;
  • het zoeken naar eigentijdse wegen om het augustijnse erfgoed te beleven, te bewaren en door te geven;
  • het onderhouden van verbondenheid en contact met de Orde der Augustijnen;
  • en het onderhouden van contact met andere religieuze orden en lekenbewegingen.

Een vereniging van gemeenschappen

Augustinus concretiseerde zijn ideaal van gemeenschap en vriendschap door zich te omringen met gelijkgezinden met wie hij alles gemeenschappelijk had. Dit ideaal van gemeenschap en vriendschap is in de statuten behouden door de Familia Augustiniana Nederland een Vereniging te laten worden, een gemeenschap van gemeenschappen, op basis van individuele leden.

De FAN is dus een gemeenschap van gemeenschappen. De diversiteit tussen de gemeenschappen is groot, maar álle gemeenschappen lezen groepsgewijs (in het Nederlands) teksten van Augustinus.

Daarnaast zijn veel familialeden actief als vrijwilliger in hun augustijnse parochie, rond een augustijns convent of in hun oecumenische gemeenschap. We proberen álle dagen in alle gemeenschappen waarvan we deel uitmaken – gezin, werk, familie, parochie, vrienden – deze augustijnse spiritualiteit uit te dragen en er voor elkaar te zijn.

Kennismaking

Als u een keer wilt kennismaken met een Familiagemeenschap en/of een bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met een contactpersoon van een lokale FANgroep of met het secretariaat van de FAN.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Hans Walkate (voorzitter)
Lode Caes
Ingrid van Neer (secretaris)
Pieter Renkens
Hans Simis (penningmeester)
Wim Sleddens osa

Voor adressen zie Familiagroepen of Contact